بنابراین، Android Auto دوباره خراب است، اما این چیزی است که می توانید برای رفع آن تلاش کنید

فقط برخی از کارهایی که Android Auto می تواند انجام دهد. وقتی کار می کند، یعنی.

اما باگ و بی ثباتی را نیز به همراه داشت. و برخی ممکن است در این مرحله آن را یک سنت بدانند، و مسائلی مانند این مورد برجسته، که در آن کاربران به طور تصادفی از Android Auto قطع می‌شوند، دقیقاً دلیل آن است.